Pasport stavby (zjednodušená dokumentace) a stavební zákon.

03.11.2023

Jak má vypadat a co má obsahovat Pasport stavby ( často též nazýván - zjednodušená dokumentace) popisuje Vyhláška č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb, příloha 14. bod 2. Zde je i podrobný soupis co má takový pasport obsahovat.Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

  • A Průvodní zpráva
  • B Souhrnná technická zpráva
  • C Zjednodušený situační nákres
  • D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzickáosoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

A.3 Údaje o území

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),
d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) ochranná a bezpečnostní pásma,
e) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Vytvořte si webové stránky zdarma!